Centrum för Näringslivshistorias forskningssekretariat driver oberoende forskningsprojekt som lyfter fram hela svenska näringslivets utveckling genom tiderna. Projekten finansieras av vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

Sedan 1974 har Centrum för Näringslivshistoria bevarat och berättat näringslivets historia. Kommersiellt hjälper vi enskilda företag lyfta sina individuella historier. I vårt forskningssekretariat, som är direkt knutet till vår ideella förening, arbetar vi däremot med att visa på företagandets generella betydelse för Sveriges välstånd och samhällsutveckling. Här driver vi forskningsprojekt som sätter strålkastaren på tidigare oberättade delar av näringslivets historia. De forskningsprojekt vi driver eller medverkar i finansieras av olika vetenskapliga fonder och forskningsstiftelser.

I vår butik hittar du många av de rapporter och böcker som vår forskning bidragit till.

Forskningssekreterare Anders Houltz ansvarar för forskningssekretariatet, och arbetar med strategiska frågor och kontakter med olika forskningsmiljöer. Dessutom deltar han som projektledare i forskningsförberedande projekt.

Några pågående projekt

Peder Herzog – judisk invandrare, framgångsrik entreprenör

Den invandrade bokbindarelärlingen Peder Herzog slutade som ledare för Nordens största boktryckeri. Han var starkt bidragande till det tryckta ordets industrialisering i 1800-talets slut, och en centralfigur i dåtidens näringsliv. Projektet, finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse, skildrar Herzogs livsöde i relation till det svenska samhällets modernisering.

The Enterprise of Culture: International Structures and Connections in the Fashion Industry since 1945

Detta treåriga EU-finansierade projekt inkluderar forskare från flera länder och syftar till att studera modeindustrins roll i skapandet av en europeisk kulturell identitet såväl som i den globala ekonomin. Hur ser relationen ut mellan centrum och periferi, hur har modets entreprenörer kombinerat lokalt, regionalt och globalt? Centrum för Näringslivshistoria ansvarar för projektets ”oral history”-del, med intervjuer med några av modevärldens nyckelpersoner.

Gustaf Dalén – en biografi

En uppdaterad biografi över uppfinnaren, entreprenören och företagsledaren Gustaf Dalén. Projektet skildrar uppväxten i västgötska Stenstorp, studieåren på Chalmers och ETH i Zürich, rollen som företagsledare i bland annat Aga, nobelpriset 1912 och den olycka samma år i vilken Dalén förlorade synen, fram till bortgången 1937.

Världsutställningar i ett unikt källmaterial

Med utgångspunkt i Bernadottearkivets bilder och album från världsutställningar syftar projektet till att analysera relationen mellan monarki och näringsliv i anslutning till de stora utställningarna. Projektet studerar utställningarna som en medial arena där kunglighet och företag samverkat i bilder av samhällets modernisering. Projektet finansieras av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Historical sources on Swedish business entrepreneurship in Russia 1850-1920

Projektet har som mål att tillgängliggöra den gemensamma svensk-ryska historia som finns dels i svenska företags arkiv, dels i arkivinstitutioner i det område som det ryska kejsardömet omfattade före 1917. Projektet drivs i samarbete med forskare vid Uppsala universitet, Södertörns Högskola och Handelshögskolan i Stockholm, samt i internationella akademiska nätverk.